Foreningen Grøn Guide i Allerød - Vi arbejder for en bæredygtig fremtid i Allerød
dgga@dgga.dk

Om Grøn Guide

Forside » Om Grøn Guide

Foreningen Grøn Guide i Allerød

Foreningen Grøn Guide i Allerød er en paraplyorganisation bestående af repræsentanter fra en række grønne foreninger og borgergrupper i Allerød, bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Repair Café og Cyklistforbundet.

Foreningen har eksisteret siden 1998 og har i årene 1998-2022 styret den Grønne Guides aktiviterer og økonomi i tæt samarbejde med Allerød Kommune. Da byrådet i oktober 2022 besluttede at spare den Grønne Guide væk, råder foreningen fra 2023 ikke længere over en ansat Grøn Guide i kommunen, men består nu udelukkende af frivillige kræfter. 

Foreningens definition af bæredygtig udvikling

Vi ønsker at skubbe på den bæredygtige udvikling som den er udtrykt i FN’s 17 verdensmål. Vi inkluderer i vores definition af bæredygtig udvikling, at vi må levere en planet og et Allerød videre til kommende generationer, som er bedre end det, vi har i dag. Et Allerød, der miljømæssigt, socialt og økonomisk slider mindst muligt på mennesker og omgivelser – og (gen-)opbygger, hvor vi kan.

Foreningens formål - Vi arbejder for at fremme borgernes bæredygtige levevis

Foreningens formål er først og fremmest at tilskynde og hjælpe alle borgere i Allerød til at tilegne sig den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling igennem en bæredygtig levevis.

Vi formidler faktabaseret viden og information og skaber forståelse for de større sammenhænge, så den enkelte erkender sin egen rolle i at skabe en bæredygtig fremtid. Vi videregiver praktiske færdigheder, der sætter den enkelte i stand til at bevæge sig fra holdning til handling i den levede hverdags fællesskaber i arbejdslivet, i fritidslivet, i skolelivet. Vi viser, at den enkeltes indsats nytter.

Vores aktiviteter er fokuseret omkring klima, miljø, natur og hverdagslivets påvirkning af disse. Vores aktiviteter er konkrete, relevante og anviser handlemuligheder, der understøtter en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig livsstil. Vi agerer inkluderende og fællesskabende og tror på, at viden, fællesskab og engagement går hånd i hånd.

Vi samarbejder med Allerød Kommune. Vi arbejder for en bæredygtig dagsorden – men aldrig partipolitisk. Vi er konstruktivt kritiske og samarbejdsorienterede i kontakten med politikere og forvaltning.

Vision

Grøn Guide giver alle borgere i Allerød tilstrækkelig viden, færdigheder og motivation til at leve og handle mere bæredygtigt i hverdagen.
Grøn Guide viser, at et bæredygtigt liv er det gode liv.

Værdier

Vi formidler det gode eksempel frem for den løftede pegefinger.
Vi fokuserer på løsninger frem for problemer.
Vi viser, at den enkeltes indsats nytter.
Vi gør det bæredygtige valg til det lette valg.
Vi er igangsættende, netværksskabende og inddragende.
Vi arbejder for en bæredygtig dagsorden, men aldrig partipolitisk.

Du kan læse foreningens dokumenter her (kommer snarest):
Vedtægter
Bestyrelse